อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านสังคม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านสังคม

 

 

รายชื่อคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านสังคม

1. นายวัฒนา รัตนวิจิตร
ประธานอนุกรรมการ
2. นางดวงกมล นิธิอุทัย
อนุกรรมการ
3. พลโทพลสัณห์ สุทธิรักษ์
อนุกรรมการ
4. นางสุวรรณี คำมั่น
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อนุกรรมการและเลขานุการ
5. นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6. นางสาวนัยนา คงสาหร่าย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงบประมาณ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านสังคม | รายชื่อคณะอนุกรรมการ