เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงาน
เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงาน
สำนักนายกรัฐมนตรี


เปิดอ่าน 1,059 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด 28 กรกฎาคม 2560 21:56:53

สำนักงบประมาณ


เปิดอ่าน 844 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด 24 พฤศจิกายน 2552 15:53:06

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


เปิดอ่าน 808 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด 24 พฤศจิกายน 2552 15:53:12

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน


เปิดอ่าน 812 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด 24 พฤศจิกายน 2552 15:53:19

กรมบัญชีกลาง


เปิดอ่าน 750 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด 24 พฤศจิกายน 2552 15:53:26

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)


เปิดอ่าน 851 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด 24 พฤศจิกายน 2552 15:53:31

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)


เปิดอ่าน 964 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด 24 พฤศจิกายน 2552 15:53:36

กระทรวงการคลัง


เปิดอ่าน 689 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด 24 พฤศจิกายน 2552 15:53:41

กระทรวงมหาดไทย


เปิดอ่าน 912 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด 14 ธันวาคม 2552 21:17:03

ระบบฐานข้อมูลผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ


เปิดอ่าน 317 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2559 14:41:44

หน้า : 1    


หน้าหลัก | คณะกรรมการ ค.ต.ป.