ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) เป็นประธาน ค.ต.ป.
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

การประชุมสัมมนา เรื่อง การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ค.ต.ป. ร่วม ก.พ.ร. จัดประชุม แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

การประชุมสัมมนา เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลกรณีพิเศษ (หน่วยงานนำร่อง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ครั้งที่ 2/2557
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 1/2557
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ ครั้งที่ 2/2557
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 1/2557
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

สัมมนาชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

การประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ 2/2556
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจฯ

การสัมมนาเพื่อการพัฒนารูปแบบและแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 55 มีมติแต่งตั้งให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

หน้า : 1 2    


หน้าหลัก | ข่าวสารกิจกรรม